Polityka prywatności i plików cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności strony internetowej Foton S.A. pod domeną pracafoton.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 2. Za każdym razem, gdy w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o:
  1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi w ramach serwisu
  2. Stronie internetowej lub serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową pod domeną pracafoton.pl
  3. Administratorze danych osobowych lub Administratorze – należy przez to rozumieć Foton S.A.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest spółka pod firmą Foton S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 14-16, lok. 307, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000977259, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7543064189, REGON: 161464401.
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
  a) pod numerem telefonu: +48 880 685 155 Michał Kaczmarczyk
  b) pod adresem e-mail: rodo@fotonpraca.pl
  c) listownie na adres: ul. Ozimska 14-16/307, 45-057 Opole
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 6. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej.
 2. Jeżeli Użytkownik skorzystał ze znajdujących się na stronie internetowej formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem strony internetowej przesłał Administratorowi CV jego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. podjęcie działań przez Administratora na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy polegających na zweryfikowaniu zdolności Użytkownika do podjęcia współpracy z Administratorem poprzez sprawdzenie czy posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, dokumenty umożliwiające legalne podjęcie pracy na terytorium RP – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. rozpatrywanie zgłoszeń, skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c;
  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
  5. obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, w szczególności przez okres:
  1. analizy żądania Użytkownika zgłoszonego przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku zawarcia umowy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;
  3. dane uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia.
 4. Administrator danych osobowych może przekazywać dane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora np. usługodawcom hostingowym;
  2. Podmiotom, którym Administrator oferuje usługi rekrutacji i selekcji pracowników, pracy tymczasowej, leasingu pracowniczego.
 5. Każde przekazanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych i dotyczy zakresu niezbędnego do realizacji celu w jakim dane są przekazywane.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

III. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści jego danych,
  2. prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania jego danych,
  3. prawo do przenoszenia jego danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik może skorzystać z uprawnień opisanych w pkt III.1. lit. a – e przesyłając do Administratora wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w pkt I.4 niniejszej Polityki.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 4. Użytkownik zainteresowany rekrutacją dobrowolnie podaje dane Administratorowi, jeżeli jest zainteresowany podjęciem współpracy. Zakres danych potrzebnych do podjęcia współpracy obejmuje wybrane dane z katalogu znajdującego się w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz dane dotyczące legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP. Jeżeli Użytkownik chce podać w trakcie rekrutacji także inne dane, które zamieszcza w swoim CV to ich przetwarzanie przez Administratora odbywa się wyłącznie w oparciu o świadomą, wyraźną i jednoznaczną zgodę na ich przetwarzanie, którą Użytkownik może wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub zamieszczenie klauzuli zgody w treści CV.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

V. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka.) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, a w szczególności: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, pozwalają tworzyć statystyki odwiedzin.
 4. Wykorzystywane przez stronę pliki cookies zbierane są wyłącznie za pośrednictwem Google Analytics. Ciasteczka używane na stronie internetowej Administratora nie będą co do zasady zbierać informacji identyfikujących danego Użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez ciasteczka są anonimowe. Służą one jedynie do poprawienia wydajności strony internetowej.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.
 7. W wielu przypadkach przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. Jeżeli jednak Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień może polegać na całkowitym zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies lub żądaniu powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. W każdej chwili Użytkownik może także usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Pozostawienie w przeglądarce ustawień akceptujących korzystanie z plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na stosownie plików cookies.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w ramach strony internetowej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.